Naši lidé

ANO Praha 11 - seznam našich lidí

Ing. Petr Jirava

Starosta MČ Praha 11, gesce sociální věci a zdravotnictví, finance, bezpečnost

Jan Říčař, MBA

Radní MČ Praha 11

Ing. Ondřej Prokop

Zastupitel MČ Praha 11 a hlavního města Prahy

Ing. Oldřich Balík

Místostarosta MČ Praha 11 pro majetek, člen dozorčí rady Kulturního Jižního Města, o.p.s.

Marta Šorfová

Zastupitelka MČ Praha 11

Ing. Martin Horák

46 let, ekonom | člen hnutí ANO

Tomáš Bříza

Zastupitel MČ Praha 11

Program

1.

Vize směřování Prahy 11

Jižní Město prožívá nejlepší období své historie. Za poslední dva roky se nám podařilo probudit Prahu 11 opět k životu a nastartovat její rozvoj hned v několika oblastech. V běhu je například rozsáhlý projekt revitalizace vnitrobloků a veřejných prostranství, která se ze zanedbaných lokalit postupně proměňují v plnohodnotnou součást městského prostoru: vznikají zde venkovní posilovny, grilovací místa, relaxační zóny nebo třeba hřiště na pétanque. Přibyly lavičky a nová zeleň.
 
Díky investicím do rekonstrukcí školských objektů  jsme zajistili dostatečné kapacity v mateřských a základních školách pro všechny jihoměstské děti. Jen dokončení rekonstrukce ZŠ Schulhoffova přineslo 600 nových míst pro žáky školy a 138 pro děti předškolní. Další místa navíc už brzy vzniknou v ZŠ Chodov, která se po dlouhých letech dočká potřebné dostavby. V plném proudu jsou rekonstrukce pavilonu tělocvičen v ZŠ K Milíčovu a varny v ZŠ Pošepného náměstí, stavba sportovní haly v ZŠ Campanus a opravy hned několika školních hřišť.
 
Vedle nejmladších obyvatel naší městské části myslíme i na ty starší. Provedli jsme regeneraci objektů Hviezdoslavova 519 a 520, v nichž jsou převážně ordinace lékařů, v projektové přípravě je přestavba objektu Vejvanovského na domov pro seniory.
 
Už dnes tedy máme co nabídnout: klidné a bezpečné bydlení v udržované zeleni, kvalitní školy, sociání služby na vysoké úrovni, výbornou dopravní dostupnost do centra Prahy a les ze tří světových stran. Naším cílem je, aby to tak zůstalo a aby se na Jižním Městě nadále dobře žilo nejen Vám, ale také Vašim dětem a vnoučatům. Proto je naší povinností pečovat o všechno dobré, co Jižní Město nabízí, a zároveň umožnit jeho další rozvoj.

 

Stále je však co zlepšovat. Sice už probíhají opravy chodníků a komunikací, je však nutné výrazně zlepšit systém péče jak o ně, tak o zeleň. Stav, kdy za něco odpovídá městská část, za něco Praha z pozice hlavního města a za něco soukromý vlastník, je velmi problematický. Dále je třeba postupně zvyšovat kapacity sociálních a zdravotních služeb. Není tu kde zaparkovat a chybí byty pro ty, kteří zde chtějí bydlet (například právě Vaše děti). V neposlední řadě je v naší městské části málo míst, kde se lidé mohou setkávat: schází nám kavárny, koncertní sál i divadlo, ale také venkovní koupaliště.

Změnit neutěšenou situaci v těchto oblastech k lepšímu patří k našim hlavním prioritám pro nadcházející volební období. Abychom je naplnili, potřebujeme Vaši pomoc. Jen s Vámi můžeme zajistit další rozvoj Prahy 11, aby i nadále byla vyhledávanou čtvrtí pro život všech generací.

Váš Ing. Petr Jirava starosta MČ Praha 11 a lídr kandidátky hnutí ANO 

2.

OBČANÉ MAJÍ PRÁVO VIDĚT DO HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI A PODÍLET SE NA NĚM

 • Všechny výdaje úřadu budou přehledně zveřejňovány na oficiální webové stránce městské části Praha 11.
 • Každý rok budeme navyšovat částku, o jejímž využití rozhodnou přímo občané v systému participativního rozpočtu.
3.

BUDOUCÍ PODOBA JIŽNÍHO MĚSTA

 • Pořídíme územní studie vybraných lokalit městské časti, které budou sloužit jako podklad pro diskusi s občany o případné realizaci konkrétních projektů.
 • Povedeme důrazná jednání s investory o redukci jejich předimenzovaných projektů tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám a představám obyvatel Jižního Města. Nebudeme souhlasit s dalším zahušťováním sídliště neuváženou nebo spekulativní výstavbou.
 • Budeme bránit nezastavitelná území proti změně jejich určení a případné zástavbě.
4.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE JIŽNÍHO MĚSTA

 • Počet parkovacích míst se musí zásadně navýšit. Na základě podnětů od občanů vytipujeme místa, kde by mohla nová parkovací místa vzniknout.
 • Postavíme lehká patrová parkoviště, která pomohou kritický nedostatek parkovacích míst řešit.
 • Podpoříme celopražské řešení parkovacích zón a taková dopravní opatření, která́ pomohou, aby ulice Prahy 11 přestaly být parkovištěm pro osoby dojíždějící za prací́.
 • Zasadíme se o takovou změnu zákona, která umožní odstranit z našich ulic autovraky.
 • Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a ROPIDem budeme usilovat o zlepšení dopravní obslužnosti Jižního Města městskou hromadnou dopravou a revitalizaci zastávek MHD.
 • S pomocí našich zástupců v Poslanecké sněmovně a ve vedení hlavního města prosadíme dostavbu Pražského okruhu, především úseku 511, aby přes naši městskou část přestaly jezdit kamiony.
5.

CHCEME BEZPEČNÉ A ZELENÉ JIŽNÍ MĚSTO

 • Budeme pokračovat v komplexní revitalizaci vnitrobloků, aby nesloužily jako shromaždiště nepřizpůsobivých, ale mohly si v nich hrát děti.
 • Místo nepřehledných křovin vysadíme vzrostlé stromy.
 • Ubytovnu Sandra kompletně̌ zrekonstruujeme a budeme spolupracovat s hlavním městem Prahou při rekonstrukci Hotelu Opatov. Ubytovací jednotky, které díky rekonstrukci v obou objektech vzniknou, budou určeny mladým rodinám, seniorům, učitelům, policistům, hasičům, zdravotním sestrám či matkám samoživitelkám.
 • Oživíme, prosvětlíme a osvětlíme temná zákoutí naší městské časti.
 • Postupnými kroky prosadíme nulovou toleranci hazardu na Jižním Městě.
 • Budeme spolupracovat s Lesy hl. m. Prahy na kvalitní údržbě okolních lesů, aby nadále sloužily k rekreaci našich občanů a zajištění čistoty vzduchu.
6.

KONEC NEPOŘÁDKU NA JIŽNÍM MĚSTĚ

 • Zvýšíme kontrolu čistoty veřejných prostranství a efektivitu úklidu nepořádku.
 • Navýšíme počet odpadkových košů a posílíme jejich svoz, aby z naší́ městské časti konečně zmizely přetékající koše.
 • Budeme intenzivně odstraňovat a pokutovat veškerou nelegální reklamu.
 • Posílíme spolupráci se soukromými vlastníky veřejných prostranství a kontejnerových stání s cílem zajistit lepší údržbu těchto ploch.
 • Pro naše občany zajistíme více kontejnerů na velkoobjemový odpad a kontejnerů na bioodpad. Budeme průběžně posilovat svoz recyklovatelného odpadu.
7.

JIŽNÍ MĚSTO VSTŘÍCNÉ K SENIORŮM A LIDEM S HANDICEPEM

 • Posílíme sociální služby na území Prahy 11. Budeme podporovat vznik dalších domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, denních stacionářů a odlehčovacích.
 • Navýšíme kapacitu terénních sociálních služeb tak, aby je v domácím prostředí mohlo využívat co nejvíce lidí.
 • Ve spolupráci se záchrannou službou vytvoříme pro seniory a lidi s handicapem systém rychlé pomoci, pro jejíž přivolání bude stačit jedno stisknutí tlačítka.
 • Pro seniory a lidi s handicapem zajistíme dotované minibusy, aby měli možnost snáze se dostat k lékaři nebo na nákup.
 • Budeme pokračovat v odstraňování bariér, zejména u vstupů do veřejných budov, na chodnících a přechodech.
 • Otevřeme další nová venkovní hřiště pro seniory.
8.

JIŽNÍ MĚSTO OTEVŘENÉ DĚTEM

 • Zvýšíme investice do rekonstrukcí a oprav všech školských zařízení, u nichž je zřizovatelem městská část.
 • Opravíme stávající dětská hřiště i sportoviště̌ a postavíme nová, aby měly děti kde trávit volný čas a neseděly jen doma u počítačů.
 • Podpoříme instituce, které se starají o mimoškolní aktivity dětí, zejména neziskové organizace a sportovní oddíly.

Akce

Kontakt

Ing. Ondřej Prokop praha11@anobudelip.cz
předseda oblastní organizace
+420 773 522 246